User Tools

Site Tools


08436-natri-io-at-la-gi

Natri iođat (NaIO3) là muối natri của axit iođic. Natri iođat là một chất oxi hoá và vì thế nó có thể gây hoả hoạn khi tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy hoặc các chất khử.

Natri iođat có thể đuwọc điều chế bằng phản ứng giữa các bazơ chứa natri như natri hiđroxit với axit iođic, ví dụ:

HIO3 + NaOH → NaIO3 + H2O

Nó còn có thể được điều chế khi cho iốt vào dung dịch natri hiđroxit hoặc natri cacbonat đặc nóng:

3I2 + 6NaOH → NaIO3 + 5NaI + 3H2O

Natri iođat có thể bị oxi hoá thành natri periođat trong nước bởi các muối hypoclorit hoặc các chất oxi hoá mạnh khác:

NaIO3 + NaOCl → NaIO4 + NaCl

Những điều cần tránh gồm: nguồn nhiệt, va chạm mạnh, ma sát, chất dễ cháy, chất khử, nhôm, hợp chất hữu cơ, cacbon, hiđrô perôxít, các ion sunfua.

  1. ^ Lide, David R. (1998), Handbook of Chemistry and Physics (ấn bản 87), Boca Raton, FL: CRC Press, tr. 4–85, ISBN 0-8493-0594-2 
08436-natri-io-at-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)