User Tools

Site Tools


08484-cornisepta-la-gi

Cornisepta là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Fissurellidae.[1]

Các loài trong chi Cornisepta gồm có:

  1. ^ Cornisepta McLean & Geiger, 1998. World Register of Marine Species, truy cập 04/19/10.
  2. ^ Cornisepta acuminata (Watson, 1883). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Cornisepta crossei (Dautzenberg & H. Fischer, 1896). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Cornisepta levinae McLean & Geiger, 1998. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  5. ^ Cornisepta microphyma (Dautzenberg & H. Fischer, 1896). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  6. ^ Cornisepta monsfuji Chino, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  7. ^ Cornisepta rostrata (Seguenza, 1864). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  8. ^ Cornisepta verenae McLean & Geiger, 1998. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
08484-cornisepta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)