User Tools

Site Tools


08550-lucapina-la-gi

Lucapina là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Fissurellidae.[1]

Các loài trong chi Lucapina gồm có:

  1. ^ Lucapina Sowerby, 1835. World Register of Marine Species, truy cập 04/19/10.
  2. ^ Lucapina adspersa (Philippi, 1845). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Lucapina aegis (Reeve, 1850). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Lucapina elisae Costa & Simone, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  5. ^ Lucapina eolis Pérez Farfante, 1945. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  6. ^ Lucapina limatula Reeve, 1850. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  7. ^ Lucapina philippiana (Finlay, 1930). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  8. ^ Lucapina sowerbii (Sowerby I, 1835). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  9. ^ Lucapina suffusa (Reeve, 1850). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
08550-lucapina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)