User Tools

Site Tools


08617-copulabyssia-la-gi

Copulabyssia là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Pseudococculinidae.[2]

Các loài trong chi Copulabyssia gồm có:

  1. ^ Haszprunar (1988). Zool. Scr. 17(2): 177.
  2. ^ Copulabyssia Haszprunar, 1988. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Copulabyssia colombia Ardila & Harasewych, 2005. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Copulabyssia corrugata (Jeffreys, 1883). World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  5. ^ Copulabyssia leptalea (A. E. Verrill, 1884). World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  6. ^ Copulabyssia riosi Leal & Simone, 2000. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
08617-copulabyssia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)