User Tools

Site Tools


08630-choristella-la-gi

Choristella là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biểns trong họ Lepetellidae.[2]

Các loài trong chi Choristella gồm có:

  1. ^ Bush (1897). Trans. Connecticut Acad. Arts Sci. 10: 138.
  2. ^ a ă Choristella Bush, 1897. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Choristella hickmanae McLean, 1992. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Choristella leptalea Bush, 1897. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  5. ^ Choristella marshalli McLean, 1992. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  6. ^ Choristella nofronii McLean, 1992. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  7. ^ Choristella ponderi McLean, 1992. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  8. ^ Choristella tenera (A. E. Verrill, 1882). World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  9. ^ Choristella vitrea (Kuroda & Habe, 1971). World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.

Phương tiện liên quan tới Choristella tại Wikimedia Commons

08630-choristella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)