User Tools

Site Tools


08647-lepetella-la-gi

Lepetella là một chi very small deep-sea ốc biểns or limpets, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biểns trong họ Lepetellidae.[2]

Các loài trong chi Lepetella gồm có:

  1. ^ Verrill A. E. (1880). Amer. J. Sci. (3)20: 391, 396.
  2. ^ Lepetella Verrill, 1880. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Lepetella barrajoni Dantart & Luque, 1994. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Lepetella espinosae Dantart & Luque, 1994. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  5. ^ Lepetella laterocompressa (de Rayneval & Ponzi, 1854). World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  6. ^ Lepetella postapicula Dell, 1990. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  7. ^ Lepetella sierrai Dantart & Luque, 1994. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  8. ^ Lepetella tubicola Verrill & Smith, 1880. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
08647-lepetella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)