User Tools

Site Tools


08671-rimula-chi-c-bi-n-la-gi

Rimula là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Fissurellidae.[1]

Các loài trong chi Rimula gồm có:

  1. ^ Rimula . World Register of Marine Species, truy cập 04/19/10.
  2. ^ Rimula aequisculpta Dall, 1927. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Rimula dorriae Pérez Farfante, 1947. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Rimula exquisita A. Adams, 1851. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  5. ^ Rimula frenulata (Dall, 1889). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  6. ^ Rimula granulata Seguenza, 1862. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  7. ^ a ă Rimula pycnonema Pilsbry, 1943. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
08671-rimula-chi-c-bi-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)