User Tools

Site Tools


08750-dimethyl-sulfit-la-gi

Dimethyl sulfit là một este của axít sunfurơ có công thức hóa học là (CH3)2SO3.

Dimethyl sulfit được thêm vào các loại polyme để ngăn chặn sự ôxi hóa.[1] Nó cũng là một loại dung môi điện phân pin năng lượng cao có tiềm năng hữu ích.[2]

  1. ^ Guenther, A.; Koenig, T.; Habicher, W. D.; Schwetlick, K. (1997). “Antioxidant action of organic sulfites. I. Esters of sulfurous acid as secondary antioxidants”. Polymer Degradation and Stability 55 (2): 209–216. doi:10.1016/S0141-3910(96)00150-4. 
  2. ^ N. P. Yao, E. D'Orsay, and D. N. Bennion (1968). “Behavior of Dimethyl Sulfite as a Potential Nonaqueous Battery Solvent”. J. Electrochem. Soc. 115 (10): 999–1003. doi:10.1149/1.2410917. 
08750-dimethyl-sulfit-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)