User Tools

Site Tools


08850-taurasi-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

08850-taurasi-la-gi [2018/11/07 17:08]
127.0.0.1 external edit
08850-taurasi-la-gi [2019/01/07 08:25] (current)
thaoit
Line 44: Line 44:
  ​-->​  ​-->​
 </​div>​ </​div>​
 +<h1 class="​title_news_detail mb10">​Phần mềm đọc m&​atilde;​ DNA thực phẩm</​h1>​ 
 +<p class="​description">​C&​aacute;​c nh&​agrave;​ nghi&​ecirc;​n cứu Nhật Bản mới đ&​acirc;​y giới thiệu một <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​phần mềm đọc m&​atilde;​ vạch</​a>​ DNA c&​oacute;​ khả năng x&​aacute;​c định nguồn gốc thực phẩm v&​agrave;​ ph&​aacute;​t hiện gian lận nh&​atilde;​n m&​aacute;​c.</​p>​ 
 +<article class="​content_detail fck_detail width_common block_ads_connect">​ 
 +<table class="​tplCaption"​ border="​0"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​3"​ align="​center">​ 
 +<​tbody>​ 
 +<​tr>​ 
 +<​td><​img src="​https://​i-vnexpress.vnecdn.net/​2013/​10/​22/​fish-market-blog-6675-1382430271.jpg"​ alt="​fish-market-blog-6675-1382430271.jpg"​ data-natural-width="​500"​ data-width="​500"​ data-pwidth="​500"​ /></​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +<​tr>​ 
 +<​td>​ 
 +<p class="​Image">​Phần mềm <a href="​http://​knstech.net">​đọc m&​atilde;​ vạch</​a>​ DNA c&​oacute;​ thể gi&​uacute;​p x&​aacute;​c định nguồn gốc thực phẩm. Ảnh minh họa:&​nbsp;<​em>​deshas.com</​em></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +</​tbody>​ 
 +</​table>​ 
 +<p class="​Normal">​Theo&​nbsp;<​em>​Asahi Shimbun</​em>,​ khi sử dụng phần mềm n&​agrave;​y,​ người sử dụng c&​oacute;​ thể dễ d&​agrave;​ng x&​aacute;​c định c&​aacute;​c loại thực phẩm tươi sống dựa tr&​ecirc;​n th&​ocirc;​ng tin tr&​igrave;​nh tự chuỗi DNA của ch&​uacute;​ng.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​C&​aacute;​c nh&​agrave;​ nghi&​ecirc;​n cứu thuộc Đại học Kyoto v&​agrave;​ hệ cao học Nghi&​ecirc;​n cứu M&​ocirc;​i trường To&​agrave;​n cầu, tạo ra một phần mềm c&​oacute;​ thể so s&​aacute;​nh tr&​igrave;​nh tự DNA của thực vật, c&​aacute;​ v&​agrave;​ c&​aacute;​c sinh vật sống kh&​aacute;​c c&​oacute;​ trong kho dữ liệu. Bằng c&​aacute;​ch <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​so s&​aacute;​nh m&​atilde;​ vạch</​a>​ DNA, phần mềm c&​oacute;​ thể tự động x&​aacute;​c định nguồn gốc của c&​aacute;​c loại thực phẩm.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">"​Gi&​aacute;​ của c&​aacute;​ ngừ v&​acirc;​y v&​agrave;​ng ho&​agrave;​n to&​agrave;​n kh&​aacute;​c với gi&​aacute;​ của c&​aacute;​ ngừ v&​acirc;​y xanh Th&​aacute;​i B&​igrave;​nh Dương. Nhưng nếu cả hai loại c&​aacute;​ đều được sử dụng khi nấu nướng, thậm ch&​iacute;​ c&​aacute;​c chuy&​ecirc;​n gia cũng gặp kh&​oacute;​ khăn trong việc ph&​acirc;​n biệt ch&​uacute;​ng. Giờ đ&​acirc;​y,​ nhờ sử dụng phần mềm đọc m&​atilde;​ vạch DNA, bạn c&​oacute;​ thể dễ d&​agrave;​ng ph&​aacute;​t hiện c&​aacute;​c trường hợp gắn sai nh&​atilde;​n m&​aacute;​c cho hai loại c&​aacute;",​ Akifumi Tanabe, người đ&​oacute;​ng vai tr&​ograve;​ quan trọng trong qu&​aacute;​ tr&​igrave;​nh ph&​aacute;​t triển phần mềm, cho biết.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Đối với c&​aacute;​c loại thực phẩm mới, phần mềm cũng c&​oacute;​ thể x&​aacute;​c định c&​aacute;​c loại trong c&​ugrave;​ng một họ lo&​agrave;​i hoặc chỉ ra ch&​uacute;​ng thuộc c&​aacute;​c lo&​agrave;​i li&​ecirc;​n quan n&​agrave;​o.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​C&​aacute;​c kho dữ liệu tr&​igrave;​nh tự DNA của khoảng 288.000 loại sinh vật sống bao gồm cả nấm v&​agrave;​ virus hiện đ&​atilde;​ được thiết lập ở Nhật Bản, Mỹ v&​agrave;​ ch&​acirc;​u &​Acirc;​u.</​p>​ 
 +</​article>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
08850-taurasi-la-gi.txt · Last modified: 2019/01/07 08:25 by thaoit