User Tools

Site Tools


08882-a-10-cuba-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

08882-a-10-cuba-la-gi [2018/11/07 17:08]
127.0.0.1 external edit
08882-a-10-cuba-la-gi [2019/01/07 08:22] (current)
thaoit
Line 50: Line 50:
 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​788489-0!canonical and timestamp 20181012191251 and revision id 37697983 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​788489-0!canonical and timestamp 20181012191251 and revision id 37697983
  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<h1 class="​title_news_detail mb10">​Đền Nhật Bản nhận tiền c&​ocirc;​ng đức điện tử từ kh&​aacute;​ch</​h1>​ 
 +<p class="​description">​Nikko Futarasanjinja l&​agrave;​ ng&​ocirc;​i đền Thần đạo đầu ti&​ecirc;​n ở Nhật Bản lắp đặt hệ thống <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​qu&​eacute;​t m&​atilde;​ vạch</​a>​ để phục vụ những người kh&​ocirc;​ng muốn d&​ugrave;​ng tiền mặt.</​p>​ 
 +<div class="​related_news">​ 
 +<​h4>​Đền nằm ở th&​agrave;​nh phố Nikko, tỉnh Tochigi v&​agrave;​ được UNESCO c&​ocirc;​ng nhận l&​agrave;​ Di sản thế giới. Ng&​ocirc;​i đền n&​agrave;​y vừa lắp đặt hệ thống thanh to&​aacute;​n điện tử để nhận tiền c&​ocirc;​ng đức sau khi h&​agrave;​ng loạt kh&​aacute;​ch Trung Quốc y&​ecirc;​u cầu,&​nbsp;<​em>​Asahi</​em>&​nbsp;​đưa tin ng&​agrave;​y 17/​10.</​h4>​ 
 +</​div>​ 
 +<article class="​content_detail fck_detail width_common block_ads_connect">​ 
 +<table class="​tplCaption"​ border="​0"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​3"​ align="​center">​ 
 +<​tbody>​ 
 +<​tr>​ 
 +<​td><​img style="​display:​ block; margin-left:​ auto; margin-right:​ auto;" src="​https://​i-dulich.vnecdn.net/​2018/​10/​18/​1-2585-1539832095.jpg"​ alt="​Du kh&​aacute;​ch đến đền c&​oacute;​ thể qu&​eacute;​t m&​atilde;​ QR để chuyển khoản tiền c&​ocirc;​ng đức. Ảnh: Asahi."​ data-natural-width="​500"​ data-width="​500"​ data-pwidth="​500"​ /></​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +<​tr>​ 
 +<​td>​ 
 +<p class="​Image">​Du kh&​aacute;​ch đến đền c&​oacute;​ thể qu&​eacute;​t m&​atilde;​ QR để chuyển khoản tiền c&​ocirc;​ng đức. Ảnh:<​em>&​nbsp;​Asahi.</​em></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +</​tbody>​ 
 +</​table>​ 
 +<p class="​Normal">​Theo đ&​oacute;,​ đền đ&​atilde;​ cho dựng 9 biển hiệu <a href="​http://​knstech.net">​với m&​atilde;​ QR</​a>​ v&​agrave;​ lời ghi ch&​uacute;​ bằng tiếng Trung Quốc, H&​agrave;​n Quốc v&​agrave;​ tiếng Anh ở gần h&​ograve;​m c&​ocirc;​ng đức. Những địa điểm n&​agrave;​y nằm rải r&​aacute;​c khu&​ocirc;​n vi&​ecirc;​n đền, bao gồm cả sảnh ch&​iacute;​nh.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Khi d&​ugrave;​ng điện thoại th&​ocirc;​ng minh <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​qu&​eacute;​t m&​atilde;​ QR</​a>,​ kh&​aacute;​ch c&​oacute;​ thể tải ứng dụng của ch&​ugrave;​a v&​agrave;​ chọn số tiền muốn cho. Việc thanh to&​aacute;​n được thực hiện qua dịch vụ thanh to&​aacute;​n trực tuyến v&​agrave;​ di động.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Yoshifumi Saito, người quản đền, khẳng định việc &​aacute;​p dụng h&​igrave;​nh thức điện tử l&​agrave;​ xu hướng của thời đại. &​Ocirc;​ng hy vọng với số tiền c&​ocirc;​ng đức nhận được, ng&​ocirc;​i đền c&​oacute;​ thể được tr&​ugrave;​ng tu để hồi sinh.&​nbsp;</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Hệ thống thanh to&​aacute;​n điện tử cũng gi&​uacute;​p ban quản l&​yacute;​ kh&​ocirc;​ng cần đổi tiền nh&​acirc;​n d&​acirc;​n tệ trong h&​ograve;​m c&​ocirc;​ng đức sang tiền y&​ecirc;​n.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Theo Hiệp hội Đền thờ Đạo thần (Shinto), một số ng&​ocirc;​i đền ở Tokyo đ&​atilde;​ sử dụng hệ thống thanh to&​aacute;​n điện tử tạm thời trong dịp năm mới khi lượng kh&​aacute;​ch thập phương qu&​aacute;​ lớn. Tuy nhi&​ecirc;​n,​ chưa từng c&​oacute;​ ng&​ocirc;​i đền n&​agrave;​o sử dụng hệ thống n&​agrave;​y thường xuy&​ecirc;​n để kh&​ocirc;​ng nhận tiền mặt.</​p>​ 
 +</​article>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
08882-a-10-cuba-la-gi.txt · Last modified: 2019/01/07 08:22 by thaoit